Polityka prywatności

Polityka prywatności i cookies

Administratorzy danych osobowych
1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających ze strony internetowej http://www.willischcafe.pl/ (dalej: „Użytkownicy”).
2. Strona internetowa http://www.willischcafe.pl/ zarządzana jest przez administratorów danych osobowych – spółkę LODY SYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wągrowcu (62-100), przy ul. Skockiej 22 oraz Krystynę Willisch, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „KRYSMAR” Z.P.H. ART. SPOŻ. KRYSTYNA WILLISCH z siedzibą w Wągrowcu (62-100), przy ul. Kościuszki 56 (dalej: „Administratorzy”).
3. Administratorzy dokładają wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i szanować ich prywatność. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych
W razie pytań dotyczących przetwarzania danych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: [email protected] lub drogą pocztową na adresy Administratorów podane powyżej.

Zakres i cele przetwarzania danych osobowych
1. Podstawowym sposobem pozyskiwania danych jest dobrowolne wypełnienie przez Użytkownika formularza kontaktowego lub wysłanie przez Użytkownika wiadomości e-mail na adresy podane na stronie internetowej.
2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w następujących celach:
a) zawarcia i wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą;
b) udzielenia odpowiedzi na zapytanie – kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego w celu innym niż zawarcie umowy, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez nas podanych danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie;
c) wypełniania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratorów, w tym marketingu bezpośredniego własnych usług;
d) wykonania ciążących na Administratorach obowiązków prawnych, np. wystawienia faktury;
e) na podstawie zgody (i w razie jej wyrażenia) – w celu wskazanym w treści udzielonej zgody, np. dotyczącej otrzymywania drogą elektroniczną informacji handlowych i innych informacji dotyczących prowadzonej przez nas działalności;
f) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
g) realizacji procesu rekrutacji (jeżeli w odpowiedzi na ogłoszenie lub z własnej inicjatywy Użytkownik złoży dokumenty aplikacyjne):
 na podstawie art. 221 § 1 kodeksu pracy – dane kandydatów do pracy wskazane w powołanym przepisie,
 na podstawie zgody: w zakresie danych zamieszczonych w dokumentach aplikacyjnych, wykraczających poza zakres danych wskazanych w art. 221 § 1 kodeksu pracy, w celu realizacji procesu rekrutacji; kandydat do pracy może ponadto wyrazić zgodę na przetwarzanie przez nas danych osobowych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania może skutkować brakiem możliwości zawarcia i wykonania umowy, przeprowadzenia procesu rekrutacji lub udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
4. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

Okres przetwarzania
Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez następujący czas:
1) w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonania umowy – przez czas trwania umowy oraz po jej zakończeniu przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych;
2) w przypadku przetwarzania danych w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, jeżeli nie doszło do zawarcia umowy – przez czas trwania negocjacji oraz po ich zakończeniu przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych;
3) w przypadku przetwarzania danych jedynie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie – dane będą usuwane po upływie 6 miesięcy od udzielenia odpowiedzi na pytanie/ostatniego kontaktu z potencjalnym klientem;
4) w przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody – dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia tej zgody;
5) w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratorów – przez czas istnienia prawnie uzasadnionego interesu lub do czasu uwzględnienia wniesionego przez Państwa sprzeciwu;
6) w przypadku przetwarzania danych w procesie rekrutacji – dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji; w przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych – do czasu cofnięcia tej zgody, nie dłużej niż przez okres 2 lat.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom
1. Odbiorcami danych osobowych Użytkownikom mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty biorące udział w realizacji zadania inwestycyjnego, którego dotyczy zawarta z Użytkownikiem (jeżeli ma to zastosowanie), podmioty z którymi Administratorzy danych osobowych zawarli umowy o powierzenie przetwarzania danych w zakresie usług informatycznych, księgowych, ochroniarskich, bhp, konsultingowych oraz podmioty wspierające Administratorów w wykonywaniu umów i świadczeniu usług.
2. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Prawa Użytkowników
Użytkownicy strony internetowej posiadają następujące prawa:
1) prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
2) prawo sprostowania danych osobowych (jeżeli przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe lub niekompletne),
3) prawo usunięcia danych osobowych (jeżeli dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały przez nas zebrane lub gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem oraz w innych przypadkach wskazanych w art. 17 RODO),
4) prawo ograniczenia przetwarzania danych (w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO),
5) prawo do przenoszenia danych,
6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (jeżeli są one przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony z uwagi na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą),
7) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody),
8) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Generalnego Inspektora Danych Osobowych, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego odpowiadającego mu organu, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w szczególności przepisy RODO.

Pliki cookies
1. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki danych informatycznych, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych identyfikujących osoby odwiedzające stronę internetową – na ich podstawie nie można ustalić tożsamości Użytkowników.
2. Pliki cookies są używane przez Administratorów w celu przechowywania informacji o sesji oraz zapewnienia jej ciągłości po logowaniu, w celach statystycznych, marketingowych oraz w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika. Pliki cookies przechowują informację o geolokalizacji, języku odwiedzającego stronę, informacje o odsyłaczu, informacje o preferencjach użytkownika, informacje do automatycznego logowania oraz losowe dane dotyczące identyfikatorów sesji.
3. Na stronie internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wprowadzać zapisanych ustawień;
5. Pliki cookies mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Administratorami partnerów.
6. Standardowo przeglądarki stron internetowych domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies. Użytkownik może jednak w dowolnym czasie wprowadzić zmiany w ustawieniach przeglądarki internetowej dotyczących plików cookies tak, aby nie akceptowała plików cookies lub informowała o ich przesyłaniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Nieakceptowanie plików cookies może uniemożliwić poprawne działanie stron internetowych.

Zmiany niniejszej polityki
Administratorzy zastrzegają sobie prawo zmiany niniejszej polityki w każdym czasie. Zmiana nastąpi przez opublikowanie nowej polityki na stronie internetowej http://www.willischcafe.pl/